NEDERLANDS

Gebruik van onze service

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle services die Chatserv.nl aanbied.
 • Chatserv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gedrag van u en uw chatters. Alle verantwoordelijkheden liggen dus bij uzelf.
 • Om een chatbox aan te mogen maken dient u minimaal 18 jaar oud te zijn. Indien u minderjarig bent, mag u, indien u schriftelijke toestemming heeft van een ouder/verzorger, een chatbox registreren.

Het is verboden om:

 • Op welke wijze dan ook de service proberen te verstoren, d.m.v. bijv. hack/spam of andere dergelijke pogingen.
 • Op een andere wijze in te loggen dan via de orginele Chatclient.
 • Deel te nemen aan illegale activiteiten, die de service van Chatserv.nl nadelig beinvloeden.
 • De diensten van Chatserv.nl te gebruiken voor sex websites.
 • Prive gegevens van uw chatters (cam beelden, prive-gesprekken, IP gegevens) vrij te geven aan derden.

Chatserv.nl

 • Is op geen enkele wijze aansprakelijk voor zaken die voortvloeien uit chatsessies via onze servers.
 • Behoud zich het recht om zonder uw tussenkomst, uw chatbox te beheren indien wij dit nodig achten.
 • Beschikt over een aantal Chatserv administrators welke ten allertijde het recht hebben op uw chatbox te verschijnen.
 • Behoud zich het recht om per direct uw aangevraagde diensten stop te zetten, zonder enige terugbetaling, indien wij dit nodig achten.
 • Behoud zich het recht om op ieder moment deze algemene voorwaarden te verbeteren, of te veranderen, zonder hiervan een melding te maken.
 • Behoud zich het recht om zonder uw tussenkomst chatters te weren van onze server, indien wij dit nodig achten.

ENGLISH

Use of our services

 • These conditions apply to all services that Chatserv.nl offers.
 • Chatserv is in no way responsible for the conduct of you and your chatters. All responsibilities lie to yourself.
 • To register a chat you need to be at least 18 years old. If you are a minor, you may, if you have written permission from a parent/carer, registrate a chatbox.

It is forbidden:

 • In any way trying to disrupt the service, using eg hacking / spamming or any such attempts.
 • To use a different client then the original Chatserv chatclient.
 • To participate in illegal activities that affects the service of Chatserv.nl.
 • To use the services of Chatserv.nl on sex websites.
 • To give private data of your chatters (cam images, private-conversations, IP) to third parties.

Chatserv.nl

 • Is in no way responsible for things that happen on the chat rooms on our servers.
 • Reserves the right to manage your chatserver without your intervention, if we think this is necessary.
 • Has a number of Chatserv administrators which have the right to appear on your chatbox at all times.
 • Reserves the right to close down your chatserver immediately without any refund, if we think this necessary.
 • Reserves the right to amend or change the Terms and Conditions at any time without notice.
 • Reserves the right to ban people from our servers without your intervention, if we think this is necessary.